Rapport inifrån ”Hemblahelvetet”: Röster från Hemblas bostäder i Husby, Stockholm

Rapporten handlar om bostadsaktivism med hjälp av deltagande aktionsforskning (DAF) som startade år 2020 och är pågående. Det centrala fokuset i denna rapport ligger på bostadsbolagets affärsstrategier, hyresgästernas upplevelser och deras motstånd. Att själv vara hyresgäst och bostadsaktivist med utförandet av DAF bidrog till att generera kunskap om min hyresvärd. Det var en genomförbar metod, särskilt i samarbete med en gräsrotshyresgästförening Ort till Ort – Husby. Forskningen har utförts i en del av i förorten Husby, i nordvästra delen av Stockholmsregionen. Kvarteret byggdes under det statliga bostadsprojektet Miljonprogrammet, relaterat till byggandet av en miljon bostäder mellan 1964 och 1974. Resultaten av min forskning har publicerats i en vitt spridd forskningsrapport (Kellecioglu, 2021), som fyller upp ett gap inom studier om transnationella bostadsbolag.

Genom att betrakta hyresgäster som kunskapsproducenter och ”experter” på bostadsmarknaden, snarare än som ämnen som ska studeras är rapporten hyresgästorienterad. Rapporten utgår ifrån uppfattningen att bostaden är ett kapitalistiskt produktionssätt. Med globala fastighetsägares intåg på svensk bostadsmarknaden har bostaden förvandlats till en vara i stället för en rättighet. Idag är två internationella hyresvärdar störst i Sverige. Bolagen är uppbyggda genom pensionsfonder, banker och försäkringsbolag, det vill säga att majoriteten av ägarna är institutionella. Genom en listig företagsamhet, har kapital ackumulerats från samhällsinstitutioner, och cirkulationen genom denna ägarformation har kommit att slå tillbaka mot samhället.

Denna plundringsprocess slår hårt mot arbetarklassen i förorter runt om i Sverige. Förorter bestående av en majoritet med utländsk bakgrund med låg inkomst genomgår därmed en super-exploatering. Intåget av internationella aktörer leder till en nedprioritering av hyresrätter till förmån för bostadsrätter och ökar fastighetsägarnas generella makt. Hyresgäster i Sverige får allt mindre makt att kunna förändra sina boendevillkor till det bättre och kommunikationen med hyresvärdar begränsas.

Denna rapport beskriver hyresgästernas boendevillkor i bostadsområdet Husby. Vattenskador, bristande ventilationssystem och tillväxt av mögel är akuta problem, vidare höjs hyresnivåerna samtidigt som tilläggskostnader framkallas och brist på service förblir vardag. Fastigheterna i Husby, likt andra miljonprogramshus, befinner sig i ett kritisk läge på grund av undermåliga underhållsåtgärder över 25 år. Sålda som en del av kommunala bostadsutförsäljningar under 90-talet ser vi idag en förödande utveckling av svenska förorter och miljonprogramhus – och därmed en minskning av arbetarklassens livskvalitet.

Utvecklingen har skapat stora utmaningar när det gäller att identifiera motståndare och implementera strategier. Med nya krafttag har hyresgäster runtom i Sverige vaknat, i synnerhet i Husby driver hyresgästerna kamp mot Europas största bostadsbolag, detta med kravet om en kommunalisering av förfallna fastigheter. Detta illustrerar en klasskamp mellan hyresgäster och fastighetsägare. Härmed utgår jag från en kapitalistisk förståelse av ”rasism utan ras” (Balibar, 1990), uppförd som ideologisk motor för en kapitalism beroende av prekärt arbete och superexploatering (Pröbsting, 2015, Bhattacharya, 2018).

Skolan och klassamhället: Resultat från ett avhandlingsarbete

I Peterssons avhandling utreds sambandet mellan prestationer i grundskolan och social klasstillhörighet samt hur organisatoriska och geografiska skillnader påverkar styrkan i detta samband. Under sessionen kommer aktuell forskning om den sociala bakgrundens påverkan på framförallt grundskolebetyg att presenteras och diskuteras för att ge en introduktion till området.

Vad kan 1800-talets torparhushåll säga om ursprunglig ackumulation och social reproduktion?

Genusarbetsdelningen i jordlösa hushåll påverkade hur kapitalackumulation kunde ske i 1800-talets jordbruk. I denna presentation argumenterar jag för att studera hushållens arbete genom den marxistisk-feministiska teoribildningen social reproduktionsteori, för att på så sätt visa hur det reproduktiva arbetets organisering bidrog till kapitalackumulation och så småningom kapitalistiska arbetsrelationer.

Carolina Uppenberg är forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och författare till bland annat ”I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860” (Diss. Göteborg 2018) http://hdl.handle.net/2077/55921 och ”Under the landlord’s thumb. Municipalities and local elites in Sweden 1862–1900”, Social History, 2022:3 vol. 47, s. 265-289. DOI: 10.1080/03071022.2022.2077478 .

And now digital accumulation!

We have been talking about digitalization since 1990, from  Web 1.0, then Web 2.0, and soon Web 3.0. We will assist in completely replicating the primitive accumulation in the Metaverse. In the paper and this presentation, we will examine how and why this replication is starting.

Surveillance capitalism and the datafication of Finnish public health infrastructure

The presentation is designed to examine surveillance capitalism in the context of social and health care reform entering force in Finland in 2023. The ideology-critical analysis of policy reforms coheres around datafication of public health infrastructure to grasp surveillance capitalism in the Nordic context, thus highlighting facets different from those prominent in works targeting oft-considered Google and Facebook.

Offentlig-gemensam samverkan

Det nyliberala projektet gick ut på att omdana instutioner för att skapa människor i konkurrens. Kan vi, som rörelse från vänster, skapa andra typer av instutitioner som skapar andra typer av beteenden? 

Kalle Söderberg och Martín Cornell från podcasten Rekreation från Radio åt alla håller en presentation som går från den primitiva ackumulationen, till ackumulation genom fråntagande och governmentality, och slutar i olika försök att bygga institutioner som främjar deltagande och reell demokrati. Efter presentationen håller de en interaktiv workshop.

Svensk rasifiering och repression – kolonial politik och/eller klassisk klasspolitik?

Repression och kontroll, liksom rasism och splittring, har alltid varit en del av kapitalismen och klassamhället. Framför allt det senare har ofta definierats som en form av ursprunglig ackumulation som varit en förutsättning för kapitalismens funktionssätt.

Leandro Mulinari, Lina Mohageb och Håkan Blomqvist diskuterar hur repressionen och splittringen av arbetarklassen sett ut, bemötts och förändrats genom historien.

Samtalsledare: John Hörnquist

Det stumma tvångets historia och teori

Unfortunately, Søren Mau has had to cancel his appearance at Marx22. The discussion about the book Mute Compulsion will take place anyway, but will be held in Swedish.

As an intervention into the series on contemporary Marxism in the socialist journal Röda rummet, Søren Mau offers an overview of his upcoming book Mute Compulsion: A Marxist Theory of the Economic Power of Capital (which has been published in Danish and German in 2021 and will be published by Verso in the autumn of 2022). Mau’s presentation is followed up by a dialogue with the panellists and the audience. Already before publication, Mute Compulsion has attracted much attention worldwide. Despite insoluble contradictions, intense volatility and fierce resistance, the crisis-ridden capitalism of the twenty-first century lingers on. To understand capital’s paradoxical expansion and entrenchment amidst crisis and unrest, Mute Compulsion offers a novel theory of the historically unique forms of abstract and impersonal power set in motion by the subjection of social life to the profit imperative. Building on a critical reconstruction of Karl Marx’s unfinished critique of political economy and a wide range of contemporary Marxist theory, Mau sets out to explain how the logic of capital tightens its stranglehold on the life of society by constantly remoulding the material conditions of social reproduction. In the course of doing so, Mau intervenes in classical and contemporary debates about the value form, crisis theory, biopolitics, social reproduction, humanism, logistics, agriculture, metabolism, the body, competition, technology and relative surplus populations. Since Mau’s theorisation of mute compulsion includes an argument about the historically unique and specific features of abstract and impersonal power in capitalism, it also unlocks the door to questions about the history and origin of capitalism, including primitive accumulation.

Participants 

Johan Alfonsson, sociologist, Gothenburg University.

Johan Örestig, sociologist and contributor to Röda rummet.

Carl Cassegård, sociologist and contributor to Röda rummet.

Lotte Schack, sociologist and contributor to Röda rummet.

Carl Wilén, sociologist and member of the editorial committee of Röda rummet.

Moderator: Evelina Johansson Wilén, researcher in gender studies and member of the editorial committee of Röda rummet.

Röda rummet is the quarterly journal of Socialistisk politik. For more information, see http://www.rodarummet.org/web/