Rapport inifrån ”Hemblahelvetet”: Röster från Hemblas bostäder i Husby, Stockholm

Rapporten handlar om bostadsaktivism med hjälp av deltagande aktionsforskning (DAF) som startade år 2020 och är pågående. Det centrala fokuset i denna rapport ligger på bostadsbolagets affärsstrategier, hyresgästernas upplevelser och deras motstånd. Att själv vara hyresgäst och bostadsaktivist med utförandet av DAF bidrog till att generera kunskap om min hyresvärd. Det var en genomförbar metod, särskilt i samarbete med en gräsrotshyresgästförening Ort till Ort – Husby. Forskningen har utförts i en del av i förorten Husby, i nordvästra delen av Stockholmsregionen. Kvarteret byggdes under det statliga bostadsprojektet Miljonprogrammet, relaterat till byggandet av en miljon bostäder mellan 1964 och 1974. Resultaten av min forskning har publicerats i en vitt spridd forskningsrapport (Kellecioglu, 2021), som fyller upp ett gap inom studier om transnationella bostadsbolag.

Genom att betrakta hyresgäster som kunskapsproducenter och ”experter” på bostadsmarknaden, snarare än som ämnen som ska studeras är rapporten hyresgästorienterad. Rapporten utgår ifrån uppfattningen att bostaden är ett kapitalistiskt produktionssätt. Med globala fastighetsägares intåg på svensk bostadsmarknaden har bostaden förvandlats till en vara i stället för en rättighet. Idag är två internationella hyresvärdar störst i Sverige. Bolagen är uppbyggda genom pensionsfonder, banker och försäkringsbolag, det vill säga att majoriteten av ägarna är institutionella. Genom en listig företagsamhet, har kapital ackumulerats från samhällsinstitutioner, och cirkulationen genom denna ägarformation har kommit att slå tillbaka mot samhället.

Denna plundringsprocess slår hårt mot arbetarklassen i förorter runt om i Sverige. Förorter bestående av en majoritet med utländsk bakgrund med låg inkomst genomgår därmed en super-exploatering. Intåget av internationella aktörer leder till en nedprioritering av hyresrätter till förmån för bostadsrätter och ökar fastighetsägarnas generella makt. Hyresgäster i Sverige får allt mindre makt att kunna förändra sina boendevillkor till det bättre och kommunikationen med hyresvärdar begränsas.

Denna rapport beskriver hyresgästernas boendevillkor i bostadsområdet Husby. Vattenskador, bristande ventilationssystem och tillväxt av mögel är akuta problem, vidare höjs hyresnivåerna samtidigt som tilläggskostnader framkallas och brist på service förblir vardag. Fastigheterna i Husby, likt andra miljonprogramshus, befinner sig i ett kritisk läge på grund av undermåliga underhållsåtgärder över 25 år. Sålda som en del av kommunala bostadsutförsäljningar under 90-talet ser vi idag en förödande utveckling av svenska förorter och miljonprogramhus – och därmed en minskning av arbetarklassens livskvalitet.

Utvecklingen har skapat stora utmaningar när det gäller att identifiera motståndare och implementera strategier. Med nya krafttag har hyresgäster runtom i Sverige vaknat, i synnerhet i Husby driver hyresgästerna kamp mot Europas största bostadsbolag, detta med kravet om en kommunalisering av förfallna fastigheter. Detta illustrerar en klasskamp mellan hyresgäster och fastighetsägare. Härmed utgår jag från en kapitalistisk förståelse av ”rasism utan ras” (Balibar, 1990), uppförd som ideologisk motor för en kapitalism beroende av prekärt arbete och superexploatering (Pröbsting, 2015, Bhattacharya, 2018).

Skolan och klassamhället: Resultat från ett avhandlingsarbete

I Peterssons avhandling utreds sambandet mellan prestationer i grundskolan och social klasstillhörighet samt hur organisatoriska och geografiska skillnader påverkar styrkan i detta samband. Under sessionen kommer aktuell forskning om den sociala bakgrundens påverkan på framförallt grundskolebetyg att presenteras och diskuteras för att ge en introduktion till området.

Vad kan 1800-talets torparhushåll säga om ursprunglig ackumulation och social reproduktion?

Genusarbetsdelningen i jordlösa hushåll påverkade hur kapitalackumulation kunde ske i 1800-talets jordbruk. I denna presentation argumenterar jag för att studera hushållens arbete genom den marxistisk-feministiska teoribildningen social reproduktionsteori, för att på så sätt visa hur det reproduktiva arbetets organisering bidrog till kapitalackumulation och så småningom kapitalistiska arbetsrelationer.

Carolina Uppenberg är forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och författare till bland annat ”I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860” (Diss. Göteborg 2018) http://hdl.handle.net/2077/55921 och ”Under the landlord’s thumb. Municipalities and local elites in Sweden 1862–1900”, Social History, 2022:3 vol. 47, s. 265-289. DOI: 10.1080/03071022.2022.2077478 .